Подай сигнал

Почетният гражданин на Казанлък д-р Бойчо Бойчев с международно признание

Кардиологът д-р Бойчо Бойчев , почетен гражданин на Казанлък и екипа му спечелиха международно признание на проведения в гр. Пуерто Варас, Чили конгрес на WSA .  Разработената от него система за непрекъснато дистанционно наблюдение на пациенти „CheckPoint cardio“, спечели най–престижната награда на ООН за иновации в областта на здравеопазването (Health & Well Being) в съревнование със 180 държави. На първия етап „CheckPoint Сardio“ е била сред петте номирани компании от цял свят, а в последния ден от конгреса след гласуване на световно жури е обявена за глобален победител.Т

Д-р Бойчев , каква е историята на създаването, структурата, дейността, спецификата, разработките на вашара компания „CheckPoint Care“?

С проблемите на телемедицината и по–специално с непрекъснатото дистанционно наблюдение на пациенти в реално време ние се занимаваме от 2010 г. Самата компания „CheckPoint“ е създадена през месец март 2014г., т.е тази година ние отпразнувахме 10 години от нейното създаване. Тя се състои от три звена :

 • Телемедицински център – основните задачи, които изпълнява центъра са:
 • Непрекъснато дистанционно наблюдение на жизнените показатели на пациенти в реално време в болнична и амбулаторна среда, както на територията на страната, така и извън нея (страни от ЕС и Европа, Азия и др.);
 • Ранно оповестяване на настъпили животозастрашаващи състояния;
 • В Телемедицинския център е създадена тестова среда с цел тестване в контролирана среда на всички нови хардуерни и софтуерни решения, които предстои да бъдат внедрени в нашата система;
 • Сектор за анотации на дигитални биомаркери;
 • Телемедицинският център активно участва в разработването на нови хардуерни и софтуерни решения, създаване на алгоритми за автоматичен анализ на получената информация, създаване на алгоритми за ранна детекция и предикция на животозастрашаващи състояния и най–накрая за създаването на „електронен двойник на човека“.
 • R&D – участва в разработването, прототипирането, сертифицирането и производството на нови хардуерни и софтуерни продукти. Обслужва сървърната мрежа на системата в страната и извън нея. Този отдел се състои от инженери, програмисти и др.
 • Маркетинг и продажби – изучава пазара и осъществява продажбите на системата и медицинските услуги.

Телемедицинският център финализира усилията на всички останали отдели в компанията и носи непосредствената отговорност за пациентите. В исторически план Телемедицинския център, в който работим в момента, е трето поколение. Първо поколение – 2010г. до 2014г.; второ поколение – 2014г. – 2022г и трето поколение бе открит на 26/05/2022г.

 

Какво представлява системата?

 

Това е сложна система съставена от сертифициран специализиран медицински хардуер и софтуер, чрез които се проследяват в реално време множество жизнени показатели – артериално налягане, средно артериално налягане, пулсово налягане, насищане на кръвта с кислород, дишане, телесна температура, положение на тялото в пространството и множество изведени параметри от електронната матрица, създадена от нас. Системата осигурява 24 часов непрекъснат телемониторинг в реално време на пациенти, намиращи се в болнична или извънболнична среда. При регистриране на промяна в състоянието на жизнените показатели на пациента или животозастрашаващи състояния се страртира спешна процедура с обаждания до отговорния болничен екип, лекуващия лекар и самия пациент. Интерес към системата проявяват държавни институции от цял свят, като в някои държави тя вече е въведена, а в други предстои такава имплементация.

Какво е телемедицина?

 

Телемедицината е приложно направление в медицината, свързано с разработването и използването на практика на методи за дистанционно наблюдение и контрол на виталните показатели на организма, дистанционно оказване на медицинска помощ, обмен на специализирана информация и дистанционно обучение на базата на използване на съвременни телекомуникационни технологии. Това направление на медицинската наука се развива на границата на няколко области на науката – медицина, телекомуникации, информационни технологии, биофизика, биохимия, математика.

Телемедицината се разделя на два основни клона по отношение на използваните технологии: online и offline.

 • ONLINE направлението съществува в два варианта:
 • телемониторинг в реално време на виталните показатели на организма на пациента /независимо от неговото местонахождение/ и вземане на решение в момента на регистрация на патологични отклонения или животозастрашаващи състояния. Преносната среда е 3G, 4G, 5G или GPRS. С пациента се осъществява постоянна комуникация посредством вграден комуникационен модул и може да бъде локализиран по всяко време при необходимост чрез вграден GPS–модул;
 • Консултация на разстояние в реално време /двустранна интерактивна видеовръзка/ при осъществяване на консултации .
 • OFFLINE направление. Това е дистанционна, отложена във времето телеконсултация. Състои се в предаване и получаване на текстова информация и изображения в цифров вид от пациент или лекар до консултиращ лекар. За общуване абонатът и консултантът използват специални системи за отложени телеконсултации. Диагнозата или консултацията могат да бъдат получени в следващите 24–48 часа.

Каква е целта на телемедицината?

 

Да предоставя качествена медицинска помощ на всеки човек, независимо от неговото местонахождение и социално положение. Предмет на телемедицината – предаване посредством телекомуникационни средства и компютърни технологии на виталните показатели на организма и всички видове медицинска информация касаеща пациента между отдалечени един от друг центрове /медицински заведения, пациенти и лекари/.

Друга много важна цел на телемедицината е да компенсира , доколкото е възможно, световния дефицит на здравни кадри, особено в отдалечените и трудно достъпни райони , в държави с по–нисък стандарт на населението и по–ниска обезпеченост с кадри, по–добро обслужване на пациенти с тежки, хронични заболявания в амбулаторни условия. Много по–качествено обслужване на всички пациенти във връзка с високата резолюция на данни за тяхното състояние.

Към кои пациенти е насочена системата „CheckPoint Cardio“?

 

Системата може да се използва от всички пациенти (възрастни и деца) със сърдечносъдови заболявания, с дихателни нарушения и хронични белодробни заболявания, пациенти с тежки хронични заболявания (на амбулаторно лечение или пациенти в отдалечени населени места или без близки роднини), пациенти със съмнение за сънна апнеа, ортостатични реакции, остри бактериални или вирусни инфекции, неясни температурни състояния, пациенти в болници, хосписи, санаториуми, профилакториуми, старчески домове. Спортисти и хора практикуващи професии в екстремни условия и всички желаещи да получат информация за своето физиологично състояние независимо от възраст, пол, етническа принадлежност и упражнявана професия.

Кои са лекарите работещи в Центъра?

 

В „CheckPoint Сardio“ работят висококвалифицирани лекари и здравни специалисти, преминали специално обучение за разпознаване на специфични сигнали, регистрирани от системета – ЕКГ–сигнал, акустичен сигнал (фонокардиография), фотоплетизмографски канал , дихателна вълна, телесна температура, данни от акселерометър за положение на тялото в пространството и всички изведени показатели: всички видове АН, насищане на кръвта с кислород, респирационна крива, промяна в сърдечните тонове, HRV–анализ и др. Тези специалисти са придобили умения да работят с реални пациенти, в реално време и във виртуална среда. Те познават добре медицинския хардуер, софтуер, системния интерфейс, а също така и преносната среда на предаване на информацията.

Какви са ползите за пациентите?

 

Наблюдението на пациента се осъществява докато се лекува в болница или в дома, докато работи, пътува, спортува или почива т.е в неговата естествена среда, а не в модулираната среда на болнично заведение или лекарски кабинет. По всяко време на денонощието пациента е под наблюдение на специалисти, при наличие на постоянна двустранна връзка, докато достъпът до кабинета на лекаря – специалист е труден. При спешни случаи Телемедицинския център реагира до 5 минути спрямо пациента, спешен център, лекуващ лекар. Системата дава възможност за ефективна профилактика на внезапна сърдечна смърт, инфаркти, инсулти при високорискови пациенти с тежки остри и хронични заболявания намиращи се на амбулаторно лечение. Пациентите, при налично устройство, могат сами да си го инсталират и с безплатно обаждане за броени минути да бъдат под наблюдение. Разходите при този тип наблюдение са много по–ниски в сравнение с хоспитализацията на пациента, а резолюцията на данните е несравнимо по–голяма.

Категория
ИНТЕРВЮ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *